O nas

Od 1994 roku wdrażamy szeroko rozumianą ideę integracji. Wyróżnia nas odmienna organizacja pracy oraz wzbogacone formy oddziaływań wychowawczych. Funkcjonujące w naszej placówce oddziały integracyjne organizujemy w celu umożliwienia wychowankom niepełnosprawnym zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości, w warunkach przedszkola publicznego. Zdrowym wzrost w rzeczywistym świecie, gdzie jest miejsce dla „inności”. Program pracy przedszkola jest odpowiednio modyfikowany, wzbogacony i dostosowany do potrzeb rozwojowych dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, oraz tych wybitnie uzdolnionych. Program wychowania nastawiony jest na organizowanie wszystkim dzieciom lepszych warunków do nabywania wiadomości i umiejętności sprawnego działania oraz twórczego stosunku do rzeczywistości, dla kształcenia osobowości, wyrażania pewności siebie, wiary we własne siły, poczucia godności własnej i jej poszanowania u innych, a także umiejętność podejmowania decyzji i związanego z nią ryzyka.
Wiele uwagi poświęcamy dzieciom zdolnym, które mają bardzo silną potrzebę poznawczą, a ich zainteresowania są znacznie głębsze niż u osób przeciętnie uzdolnionych. Praca z takim dzieckiem to przede wszystkim rozpoznanie jego indywidualnych potrzeb i maksymalne zróżnicowanie, różnorodność ilościowa i jakościowa bodźców.

Miejskie Przedszkole Nr 13

 • to przedszkole prowadzące oddziały integracyjne
 • największe w mieście
 • posiadające osobny blok żywieniowy
 • otoczone przestronnym ogrodem z bezpiecznym placem zabaw

W naszym przedszkolu dzieci nigdy się nie nudzą!

Przedszkole dysponuje 14 oddziałami przedszkolnymi dla 340 dzieci.

 • Wypracowaliśmy sobie różne formy pracy:
 • praca z całą grupą
 • praca w małych grupach (4 – 6 osobowych)
 • praca w zespołach wyrównawczych
 • praca indywidualna
 • zabawy (samorzutne, kierowane przez nauczyciela)
 • wycieczki, spacery
 • uroczystości, imprezy zewnętrzne i wewnątrzprzedszkolne

Wszystkie te formy pracy przeplatają się ze sobą w ciągu całego dnia. Nie są ujęte w sztywne ramy, nie są również ograniczone czasowo. Przebieg ich jest uzależniony od chęci działania dzieci, ich możliwości. To dzieci wyznaczają moment zakończenia zadania w określonej formie działania.

Przedszkole ma zaplanowany ramowy rozkład dnia, ale charakteryzuje się on tym, że nie są to stereotypowe czynności wykonywane o tej samej godzinie, lecz istnieje możliwość organizowania różnych form pracy, które są urozmaicone, a przez to bardziej atrakcyjne dla dzieci.

Przedszkole Nr 13 to:

 • wysoko wykwalifikowani pracownicy, posiadający studia podyplomowe, kursy, z dużym doświadczeniem w pracy w przedszkolu i poczuciem odpowiedzialności
 • zintegrowany zespół, otwarty na zmiany, tolerancyjny wobec odmienności
 • nauczyciel będący mistrzem, doradcą, opiekunem, partnerem, przewodnikiem, wychowawca, ekspertem, specjalistą
 • kompetentny dyrektor
 • atrakcyjny program i umiejętność stosowania nowych metod nauczania
 • stała współpraca z rodzicami (konsultacje, zajęcia otwarte, zebrania, uroczystości)