Koncepcja pracy

Przedszkole jutra – przyjazne dziecku

Nasze przedszkole to miejsce, w którym:

 • pracujemy w oparciu o zindywidualizowany program rozwoju dziecka
 • pozwalamy wyjść z izolacji społecznej dzieciom niepełnosprawnym
 • każdy z  naszych podopiecznych na miarę swoich możliwości ma szansę osiągnąć sukces, zarówno w przedszkolu, jak i w dalszej drodze edukacyjnej – szkole
 • współpracujemy ściśle z rodzicami, aby oddziaływania dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze między przedszkolem a domem rodzinnym były spójne
 • posiadamy szeroką ofertę zajęć dodatkowych kreując postawy aktywne i twórcze
 • stwarzamy optymalne warunki do zaspokajania potrzeb dzieci wyróżniających się uzdolnieniami i zainteresowaniami
 • programy profilaktyczne wspierają indywidualną drogę w rozwoju każdego dziecka
 • wysoko wykwalifikowana kadra doskonali się w obszarze kompetencji osobistych i zawodowych w kierunku pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • modernizujemy bazę pod kątem zniesienia barier architektonicznych dla dzieci niepełnosprawnych
 • pozyskujemy sojuszników wspomagających realizację zadań statutowych placówki
 • prowadzimy spotkania psychoedukacyjne dla rodziców mające na celu wspomaganie ich w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego
 • spotykamy się z nauczycielami szkół podstawowych pod kątem pokonania bariery społecznej i emocjonalnej dziecka wstępującego do szkoły
 • kultywujemy tradycje przedszkola będące częścią autonomii placówki (Dni Integracji, udział w akcjach charytatywnych)
 • promujemy przedszkole w środowisku lokalnym pod kątem zainteresowań, osiągnięć placówki i prezentacji dziecięcych talentów
 • dbamy o bezpieczeństwo dzieci i pracowników
 • dążymy do osiągnięcia statusu przedszkola z oddziałami integracyjnymi.

Przedszkole integrujące pozwala na :

 • poczucie sprawstwa dziecka i jego niemocy
 • poczucie własnej wartości i lęku przed niepowodzeniami
 • poczucie działania dziecka i współdziałania
 • poczucie odpowiedzialności i współodpowiedzialności.