Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych-(monitoring)

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(MONITORING)

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego

 • Art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) zwane dalej „Rozporządzeniem”.

Administrator danych

 • Administratorem danych jest Miejskie Przedszkole Nr 13
  z siedzibą przy
  ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a, 59-220 Legnica

Dane kontaktowe

 • Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną za 
  pośrednictwem adresu email:
  jkubacka@mp13.legnica.eu                     telefonicznie pod numerem: 76/854 61 83
  lub pisemnie:

  Miejskie Przedszkole Nr 13
  ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a, 59-220 Legnica

Inspektor ochrony danych

 • Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu email: iod@zojo.legnica.eu, telefonicznie pod numerem: 76 728 65 28
  lub pisemnie na adres:                                                                          Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych                                                ul. Złotoryjska 144, 59-220 Legnica z dopiskiem „IOD”

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna 
przetwarzania

 • Celem przetwarzania jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i pracowników oraz osób przebywających na terenie placówki, ochrona mienia na terenie placówki, ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w placówce, ograniczanie dostępu do budynku osób nieuprawnionych i niepożądanych, zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki,

 • Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia (RODO), czyli wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe art. 108a (Dz.U. z 2018 r. poz. 996).

Odbiorcy danych

 • Pani/Pana dane możemy przekazywać innym organom publicznym
  i podmiotom, przy czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań,

 • Przetwarzanie Pani/Pana danych ujętych w systemie monitoringu możemy powierzyć podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam ten system, przy czym zakres przetwarzania ograniczony będzie tylko i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tym systemie, takich jak wdrożenie, naprawa, konserwacja i odbywać się może po zawarciu umowy powierzenia danych.

Okres przechowywania danych

 • Pani/Pana dane osobowe zapisane przez system monitoringu będą przetwarzane przez okres 30 dni. Po tym okresie dane są usuwane.

Prawa osoby, której dane 
dotyczą

 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ograniczenia ich przetwarzania. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych                                 ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu

 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania przy czym są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.